Iškvietimas į namus

PATVIRTINTA
direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 20


ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGŲ TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" (Žin., 2006, Nr. 3-62).
2. Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
3. Nemokamos paslaugos namuose teikiamos tik prie Pilaitės šeimos sveikatos namų „Gyda“ prisirašiusiems asmenims.

II. PAGRINDINĖS PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS, KAI ŠEIMOS GYDYTOJAI
GALI BŪTI KVIEČIAMI Į NAMUS

4. Vaikai:
4.1. Nevaikštantys dėl sunkaus neįgalumo;
4.2. Naujagimiai ( iki 1 mėn.amžiaus): karščiuojantys, vemiantys, viduriuojantys;
4.3. Karščiuojantys kūdikiai ( iki 1 metų amžiaus);
5. Suaugę ir paaugliai:
5.1. Paaugliai, nevaikštantys dėl sunkaus neįgalumo;
5.2. Suaugusieji, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis;

III. GYDYTOJO IŠKVIETIMO IR VIZITO ATLIKIMO TVARKA

7. Iškvietimai į namus einamąjai dienai registruojami registratūroje tam skirtame žurnale (F Nr. 03 l/a) iki 10 val.
8. Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas gali tiesiogiai ar telefonu aptarti iškvietimo būtinybę su atvyksiančiu gydytoju.
9. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name- užrašomas durų kodas.
10. Šeimos gydytojas lanko namuose prie jo prisirašiusius pacientus.
11. Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
12. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
13. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
14. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
15. Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
16. Iškvietimų į pacientų namus metu gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.

 © 2008. GYDA. Pilaitės šeimos sveikatos namai
Visos teisės saugomos.